• รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงประเทศไทย
 • 
  อัพเดทล่าสุดวัน ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 11:19 น.
  สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศ พ.ศ. 2557 - 2559 ระดับเสียง
  Noise
  สารอินทรีย์ระเหย
  VOCs

  ดาวน์โหลดหนังสือรายงานสถานการณ์และการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

  สรุปข้อมูลรายปี 2560 2559 2558 2557
  สถานการณ์หมอกควัน (ภาคเหนือ)
  สถานีตรวจวัดถาวร กรุงเทพฯ พื้นที่ทั่วไป -
  สถานีตรวจวัดถาวร กรุงเทพฯ ริมถนน -
  สถานีตรวจวัดถาวร ปริมลฑล -
  สถานีตรวจวัดถาวร ต่างจังหวัด -
  สถานีตรวจวัดชั่วคราว กรุงเทพมหานครและปริมณฑล -
  สรุปข้อมูลรายเดือน (สถานี) 2560 2559 2558 2557
  กรุงเทพมหานคร
  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (02T)
  ริมถนนกาญนาภิเษก เขตบางขุนเทียน (03T) - - -
  หมวดการทางบางขุนเทียนที่ 2 (03T เดิม) - -
  ไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ (03T เดิม) - -
  กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (05T)
  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (07T) -
  สำนักงานการเคหะชุมชนคลองจั่น (10T)
  สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (11T)
  โรงเรียนนนทรีวิทยา (12T)
  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์(สิงหราชพิทยาคม) (15T) - -
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (48R) - -
  กรมการขนส่งทางบก (49R) - -
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (50R)
  สถานีการไฟฟ้าย่อยธนบุรี (52R)
  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (53R)
  การเคหะชุมชนดินแดง (54R)
  กรมประชาสัมพันธ์ (59T)
  โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) (61T)
  ปริมณฑล
  นนทบุรี - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (13T)
  นนทบุรี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (22T)
  ปทุมธานี - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (20T)
  สมุทรปราการ - ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพพลภาพ (08T)
  สมุทรปราการ - โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (16T)
  สมุทรปราการ - บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (17T)
  สมุทรปราการ - ศาลากลางจังหวัด (18T)
  สมุทรปราการ - การเคหะชุมชนบางพลี (19T)
  สมุทรสาคร - แขวงการทางสมุทรสาคร (14T)
  สมุทรสาคร - โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (27T)
  ภาคเหนือ
  เชียงราย - ทสจ. เชียงราย (65T)
  เชียงราย - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย อ.แม่สาย (73T)
  เชียงใหม่ - ศาลากลางเมือง อ.เมือง (35T)
  เชียงใหม่ - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (36T)
  นครสวรรค์ - โครงการชลประทานนครสวรรค์ (41T)
  น่าน - สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน (67T)
  น่าน - โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (75T) - -
  พะเยา - อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา อ.เมือง (70T)
  แพร่ - อุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง (69T)
  แม่ฮ่องสอน - ทสจ.แม่ฮ่องสอน (66T)
  ลำปาง - สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง (37T)
  ลำปาง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด (38T)
  ลำปาง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี (39T)
  ลำปาง - สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ (40T)
  ลำพูน - สนามกีฬา อบจ. (68T)
  ตาก - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (76T) - -
  ภาคกลาง
  ราชบุรี - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (26T)
  ราชบุรี - ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (26T เดิม) - - -
  สระบุรี - สถานีตำรวจภูธรตำบลหน้าพระลาน (24T)
  สระบุรี - สถานีดับเพลิงเขาน้อย อ.เมือง (25T)
  พระนครศรีอยุธยา - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (21T)
  ภาคตะวันตก
  กาญจนบุรี - สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (79T) - - -
  ภาคตะวันออก
  ฉะเชิงเทรา - เทศบาลต.ทุ่งสะเดา อ.แปลงยาว (60T)
  ฉะเชิงเทรา - อบต.วังเย็น อำเภอแปลงยาว (60T เดิม) - - -
  ชลบุรี - สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง (32T)
  ชลบุรี - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน (33T)
  ชลบุรี - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (34T) -
  ชลบุรี - สำนักงานสามัญศึกษาชลบุรี (34T เดิม) - -
  ระยอง - สานักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง (28T)
  ระยอง - อบต. ตาสิทธิ์ (28T เดิม) - - -
  ระยอง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด (29T)
  ระยอง - สถานีสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ.เมือง (30T)
  ระยอง - ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (31T)
  ระยอง - สถานีศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง (74T)
  สระแก้ว - โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อ.อรัญประเทศ (71T)
  ปราจีนบุรี - ศาลาประชาคมบ้านบุยายใบ (77T) - -
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ขอนแก่น - สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (46T)
  นครราชสีมา - โรงสูบน้ำเสียเทศบาลนครนครราชสีมา (47T)
  เลย - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อ.เมือง (72T)
  ภาคใต้
  นราธิวาส - ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (62T)
  ภูเก็ต - ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต (43T)
  ยะลา - สนามโรงพิธีช้างเผือก (63T)
  สงขลา - เทศบาลนครหาดใหญ่ (44T)
  สุราษฎร์ธานี - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (42T)
  สตูล - ศาลากลางจังหวัดสตูล (80T) - - -