สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศรายเดือน กรกฎาคม 2557

สรุปผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ รายเดือน จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 65 สถานีทั่วประเทศ ได้เพิ่มข้อมูลใหม่ เดือนกรกฎาคม 2557 ....

สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศรายปี

สรุปผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ภาพรวมรายปี จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 63 สถานีทั่วประเทศ ได้เพิ่มข้อมูลใหม่ ปี 2556 ....

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ เมษายน 2557

ท่านสามารถติดตามสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ และคุณภาพอากาศของประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ Air4Thai.pcd.go.th

new_contents

กิจกรรม

การฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของควันด้วยสายตา และการใช้แผนภูมิเขม่าควัน ครั้งที่ 1/2555
การประชุมหารือ เรื่อง มาตรการในการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จากท่าเรือ
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม
การเยี่ยมชมคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ในจังหวัดสระบุรี

บทความ

สรุปข้อมูลจากจุดตรวจวัดชั่วคราว ในกรุงเทพมหานคร
สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศรายเดือน ธันวาคม 2556
ข้อมูลสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs)
ข้อมูลคุณภาพอากาศ เสียง และภาพท้องฟ้ากรุงเทพมหานคร