ข้อมูลสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs)

ข้อมูลค่าเฉลี่ย 12 เดือน (moving average) ทั่วประเทศ ได้อัพเดทถึง ตุลาคม 2557 และข้อมูลค่าเฉลี่ยรายปี ได้อัพเดทถึง ปี 2556 ....

สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศรายเดือน ตุลาคม 2557

สรุปผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ รายเดือน จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 65 สถานีทั่วประเทศ ได้เพิ่มข้อมูลใหม่ เดือน ตุลาคม 2557 ....

สรุปข้อมูลระดับเสียงรายปี

ผลการตรวจวัดข้อมูลระดับเสียงทั่วประเทศ สรุปรายปี มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ ถึง ปี 2556 ...

new_contents

กิจกรรม

การฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของควันด้วยสายตา และการใช้แผนภูมิเขม่าควัน ครั้งที่ 1/2555
การประชุมหารือ เรื่อง มาตรการในการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จากท่าเรือ
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม
การเยี่ยมชมคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ในจังหวัดสระบุรี

บทความ

สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศรายปี
สรุปข้อมูลจากจุดตรวจวัดชั่วคราว ในกรุงเทพมหานคร
สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศรายเดือน 2551 - 2556
สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ เมษายน 2557