สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศรายเดือน สิงหาคม 2557

สรุปผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ รายเดือน จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 65 สถานีทั่วประเทศ ได้เพิ่มข้อมูลใหม่ เดือนสิงหาคม 2557 ....

ข้อมูลสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs)

ข้อมูลค่าเฉลี่ย 12 เดือน (moving average) ในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้อัพเดท ถึง สิงหาคม 2557....

สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศรายปี

สรุปผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ภาพรวมรายปี จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 63 สถานีทั่วประเทศ ได้เพิ่มข้อมูลใหม่ ปี 2556 ....

new_contents

กิจกรรม

การฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของควันด้วยสายตา และการใช้แผนภูมิเขม่าควัน ครั้งที่ 1/2555
การประชุมหารือ เรื่อง มาตรการในการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จากท่าเรือ
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม
การเยี่ยมชมคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ในจังหวัดสระบุรี

บทความ

เอกสารร่าง สำหรับเจ้าหน้าที่ (เปิดถึงวันที่ 30 กันยายน 2557)
สรุปข้อมูลจากจุดตรวจวัดชั่วคราว ในกรุงเทพมหานคร
สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศรายเดือน ธันวาคม 2556
สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ เมษายน 2557