สรุปข้อมูลระดับเสียงรายปี

กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการสำรวจระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม โดยการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียงใน สถานีตรวจวัดระดับเสียง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งจุดติดตั้งสถานี มีทั้งสถานีที่วัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดับเสียงจากการจราจร โดยในบางสถานีจะมีการรับ - ส่งข้อมูลผ่านระบบ On-line

นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตั้ง จุดตรวจวัดระดับเสียงแบบชั่วคราว เพื่อสำรวจระดับเสียงจากการจราจร โดยขณะนี้ดำเนินการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรงของปัญหามากที่สุด ปัจจุบันได้มีการติดตั้งจุดตรวจวัดระดับเสียงแบบชั่วคราวทั้งริมเส้นทางจราจร และริมคลอง

ปีกรุงเทพฯ และปริมณฑลต่างจังหวัดจุดตรวจวัดชั่วคราว
2556 (ค.ศ. 2013) -
2555 (ค.ศ. 2012) -
2554 (ค.ศ. 2011) -
2553 (ค.ศ. 2010) -
2552 (ค.ศ. 2009) -
2551 (ค.ศ. 2008) -
2550 (ค.ศ. 2007) -
2549 (ค.ศ. 2006) -
2548 (ค.ศ. 2005) -
2547 (ค.ศ. 2004) -
2546 (ค.ศ. 2003) -
2545 (ค.ศ. 2002) -
2544 (ค.ศ. 2001) -
2543 (ค.ศ. 2000)
2542 (ค.ศ. 1999)
2541 (ค.ศ. 1998)
2540 (ค.ศ. 1997)
2539 (ค.ศ. 1996) -
2538 (ค.ศ. 1995) -
2537 (ค.ศ. 1994) - -
2536 (ค.ศ. 1993) - -

ในการสำรวจข้อมูล ได้เก็บข้อมูลเป็น ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 1 วินาที, ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 1 นาที และ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 1 ชั่วโมง แล้วนำมาพิจารณาเป็นระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง และระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน โดยเปรียบเทียบระดับเสียงต่ำสุด - สูงสุด เพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหา และแนวโน้มจากปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ :

  • ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq ; Equivalent Continuous Sound Level) 24 ชั่วโมง เป็นค่าเฉลี่ยของพลังงานเสียงต่อเนื่องภายใน 24 ชั่วโมง
  • มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ของประเทศไทย กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็นค่าระดับเสียงที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา (USEPA) เสนอแนะว่าเป็นระดับเสียงที่หากได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจมีอันตรายต่อการได้ยินได้
  • ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน - กลางคืน (Ldn ; Day-Night Average Sound Level) เป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ยซึ่งในช่วงกลางคืน (22.00-07.00 น.) จะนำค่า Leq ไปบวก 10 เดซิเบล เพื่อชดเชยความรู้สึกรบกวนรำคาญในช่วงเวลาดังกล่าว ก่อนการคำนวณค่าระดับเสียงทั้งหมด จึงมีค่าสูงกว่าค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง และใช้แสดงลักษณะผลกระทบด้านการรบกวนของชุมชนได้ดี
  • เกณฑ์ระดับเสียงรบกวน เป็นผลการศึกษาของ Schultz (1978) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียง Ldn กับความรู้สึกการรบกวนอย่างมากของประชาชน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียงและการรบกวนเป็นดังนี้
Ldn (เดซิเบลเอ)505560657075808590100
ร้อยละของการรบกวนอย่างมาก23612223654708395