กลิ่น

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องมาตรฐาน วิธีการเก็บตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory Test Method) ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 50 ท่าน...

การขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2554

ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ จัดให้มีการดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ ระหว่างวันที่ 7-9 และ 12-15 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง...